Regulamin strony

A. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą strony www.ignacyszukapracy.pl (dalej “Serwis”) jest firma EntropyState LTD” (dalej „Wydawca”).
 2. Adres korespondencyjny Wydawcy oraz dane kontaktowe dostępne są w zakładce “Kontakt” na stronie Serwisu.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dla klientów.
 4. Klientem Serwisu jest osoba, która założyła zamówienie poprzez Serwis podając podczas rejestracji swoje dane: adres e-mail oraz imię i nazwisko.
 5. Akceptując regulamin zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowego działania Serwisu (Serwis wymaga jedynie Twojego imienia oraz adresu email. Pozostałe dane są danymi nieobowiązkowymi).
 6. Dane użytkownika chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Administrator danych użytkowników jest Wydawca.
 8. Założenie konta użytkownika nie jest obowiązkowe.
 9. Użytkownik zgadza się na przesyłanie, na wskazany przez niego adres e-mail, informacji serwisowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji umożliwijących wykonanie zamówienia.
 10. Zabrania się użytkownikom zamieszczania na swoich stronach:  a) treści nawołujących do uprzedzeń rasowych, wyznaniowych, etnicznych i propagujących przemoc, b) treści pornograficznych, ani w żaden sposób godzących w powszechnie przyjęte normy moralne i obyczajowe.
 11. Naruszenie powyższej zasady przez użytkownika powoduje niezwłoczne usunięcie strony.
 12. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za żadne treści (teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe i inne) opublikowane przez użytkowników. Właściwą stroną ewentualnych roszczeń stron trzecich jest dany użytkownik.
 13. Wszystkie treści publikowane w Serwisie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
 14. Treści publikowane przez użytkowników na personalnych domenach zawierających ich treści są chronione prawem autorskim, o ile użytkownik posiada do tych treści prawa autorskie. W tym wypadku kopiowanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody użytkownika strony.

B.  Sklep internetowy

 1. Użytkownik ma dostęp do trzech usług, opisanych dokładnie na stronie głównej oraz podstronie produktów: a) Personal Website b) Personal Resume c) Pobierz Resume
 2. Administratorem danych osobowych Klienta podanych podczas rejestracji i/lub składania zamówienia w sklepie jest Wydawca oraz użytkownik strony, który jest właścicielem personalnej strony (dotyczy usługi Personal Website).
 3. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za treści (teksty i zdjęcia) usług i produktów oferowanych w sklepie przez użytkowników, ich zgodność z faktyczną ofertą użytkownika oraz cały proces sprzedaży i realizacji zamówienia.
 4. Ceny usług i produktów podane w sklepie są kwotami brutto PLN.
 5. Klient składa zamówienie w sklepie poprzez dodanie wybranych usług i/lub produktów do koszyka, wypełnienie formularzy “Szczegóły płatności”., akceptację niniejszego regulaminu oraz akcję złożenia zamówienia.
 6. Płatność za zamówione usługi i/lub produkty następuje w formie przelewu na wskazany Klientowi numer rachunku bankowego użytkownika lub za pośrednictwem systemu płatności PayPal lub PayU.

C. Umowa sprzedaży

 1. Prezentacja usług i/lub produktów sklepie użytkownika nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie w sposób określony w punkcie B10 powoduje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy użytkownikiem a Klientem.
 3. Stronami umowy sprzedaży jest użytkownik, którego dotyczy zamówienie oraz Klient składający zamówienie.
 4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Do kwestii nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 6. Za powstałe szkody Strony umowy ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 7. Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga w postępowaniu cywilnym sąd powszechny właściwy miejscowo dla użytkownika.
 8. W przypadku wystąpienia sporu, Strony umowy będą najpierw dążyć do jego ugodowego rozwiązania.
 9. Klient kontaktując się z użytkownikiem może zrezygnować z zamówienia jeżeli nie zostało jeszcze zrealizowane.

D. Własność intelektualna

 1. Klient nabywa własność plików przekazanych mu w wykonaniu Umowy. Klient uprawniony jest do korzystania z otrzymanych dokumentów oraz treści cyfrowych na własne potrzeby.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym (layoutem oraz designem) stworzonych przez Wydawcę dokumentów oraz treści cyfrowych przysługują Wydawcy.
 3. Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 4. Wydawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego.

E. Postanowienia końcowe

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przesłania bądź opóźnienie w przesłaniu wiadomości mailowej spowodowane wadliwym działaniem serwerów pocztowych i/lub oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta lub użytkownika.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany tego regulaminu poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie http://personalbrander.pl. Wersją wiążącą dla Klienta jest wersja obowiązująca w chwili poprawnego złożenia zamówienia.